Committee

Scientific Committee:

Simon S. Wang, Loughborough University, UK
Emmanuel E. Gdoutos, Democritus University of Greece, Greece
Kim Meow Liew, City University of Hong Kong, China
Wei Sun, University of Nottingham, UK
Liguo Zhao, Loughborough University, UK
Baihua Li, Loughborough University, UK
Christopher M. Harvey, Loughborough University, UK
Dzmitry Shchukin, University of Liverpool, UK
Rui Chen, Loughborough University, UK
Gary W. Critchlow, Loughborough, UK
Zhengming Huang, Tongji University, China
Shuguang Li, Nottingham University, UK
Xianping Liu, University of Warwick, UK
Zhanwei Liu, Beijing Institute of Technology, China
Ken Mao, University of Warwick, UK
Huimin Xie, Tsinghua University, China
Yufeng Xing, Beihang University, China
Jiashi Yang, University of Nebraska-Lincoln, USA
Xiaogang Yang, University of Nottingham Ningbo China, China
Bin Wang, Capegemini Company, Germany
Pengfei Liu, Zhejiang University, China
Chao Zhang, Northwestern Polytechnical University, China
Jianxiang Wang, Peking University, China
Hezong Li, Hebei University of Engineering, China
Jingjun Zhang, Hebei University of Engineering, China
Liyun Zheng, Hebei University of Engineering, China
Zilin Li, Hebei University of Water Resources and Electric Engineering, China
Yanming Wang, Hebei University of Engineering, China

Organizing Committee:

Chairman:
  Jingjun Zhang(Dean of School of Mechanical and Equipment Engineering, Hebei University of Engineering)
  Simon S. Wang(Professor of Loughborough University)
Vice-chairman:
  Hezong Li(Director of Key Laboratory of intelligent Industrial Equipment Technology of Hebei Province)
  Jiangong Liu (Director of Modern Equipment Manufacturing Collaborative Innovation Center of Southern Hebei New Area)
  Liyun Zheng (Director of Hebei Engineering Research Centre for Rare Earth Permanent Materials & Applications)
Member:
  Yingfang Xue, Wenfei Shen, Guoguang Li, Yanhui Wang, Leijie Zhao, Zhibo Zhai, Qingan Chen, Hui Xu, Zhao Liu, Mengyu Wang, Xiaoli Ji, Guoqiang Yang, Yanming Wang